v.l. Michaela Ernst (Sheconomy) und Doris Pokorny (APA)